Skip to main content

1.         Az adatkezelő adatai
TT Wheels Kft. (a továbbiakban: TT Wheels) személy és kisteher gépjárművek

–       abroncsainak javításával, szerelésével, értékesítésével

–       felnijeinek értékesítésével

–       gyorsszervizével és

–       klímatöltéssel, klímatisztítással

foglakozó gazdasági társaság. TT Wheels telephelyén kívül webáruházat is üzemeltet (https://www.zuglogumi.hu).

Cégnév:                      TT WHEELS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (röviden: TT Wheels Kft.)

Székhely:                    1022 Budapest, Ruszti út 12.

Telephely:                   1149 Budapest, Pillangó utca 15. (TESCO parkoló)

Adószám:                    25707924-2-41

Cégjegyzékszám:        01-09-284867

Email cím: info@zuglogumi.hu

Honlap: https://www.zuglogumi.hu

Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36 30 573 40 71

Ügyfélszolgálat email cím: info@zuglogumi.hu

Adatvédelmi tisztviselő neve: Oláh Tamás

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@zuglogumi.hu

2.         TT Wheels által végzett adatkezelés
Az alábbiakban tájékoztatjuk ügyfeleinket TT Wheels kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységeihez (a továbbiakban: Szolgáltatások) kapcsolódóan kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adat továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás tartalmazza azt is, hogy TT Wheels hogyan védi ezen adatokat, információkat.

TT Wheels elhivatott a tekintetben, hogy adatkezelési folyamatai megfeleljenek az általános adatvédelmi rendelet (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), a továbbiakban: Rendelet) előírásainak.

A jelen tájékoztatóban használt fogalmak értelmezése érdekében szíves tudomására hozzuk, hogy a Rendelet alapján:

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

„különleges adat”: ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

 

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel.

 

Személyes adatot TT Wheels kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. TT Wheels csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához  elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

3.         Az adatkezelés lehetséges jogalapja
A Rendelet alapján a személyes adat kezelése akkor jogszerű, ha az alábbi jogalapok legalább egyike teljesül:

– az adatkezelés hozzájáruláson alapul,

– az adatkezelés szerződés teljesítéséhez, megkötéséhez szükséges,

– az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,

– az adatkezelés létfontosságú érdek (pl. élet védelme) miatt szükséges,

– az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges,

– az adatkezelés közérdekű, vagy az adatkezelő közhatalmi feladata végrehajtásához szükséges (ez TT Wheels esetében nem releváns).

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, TT Wheels-nak mint adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az ügyfél személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. A hozzájárulás akkor tekinthető megfelelő jogalapnak az adatkezelésre, ha önkéntes, konkrét, egyértelmű és megfelelő tájékoztatáson alapul. Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

Amennyiben az adatszolgáltatás jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye, hogy az ügyfél nem tudja TT Wheels adott szolgáltatását igénybe venni.

TT Wheels, mint adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatokért kizárólag az ügyfél felel.

Az Ügyfelek által megadott személyes adatokhoz az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a

feladataik ellátása érdekében.

TT Wheels csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más – a mellékletben fel

nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben az Ügyfelet érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges a személyes adatokat tartalmazó iratok átadása vagy a rendőrség megkeresi TT Wheels-t, és a nyomozáshoz az Ügyfél személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

4.         Az egyes adatkezelések bemutatása
(cél, jogalap, időtartam, kezelt adatok köre)

4.1   Bolti vásárlót érintő adatkezelések
4.1.1 Kamerás megfigyelés
Az adatkezelés rövid leírása:

A telephelyen kamerás megfigyelő rendszer van kiépítve. A kamerarendszert TT Wheels üzemelteti. Folyamatos élőképes megfigyelés, rejtett kamerás megfigyelés, hangfelvétel rögzítése, egyéb biometrikus adatkezelés nem történik.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a látogatók vonatkozásában a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés azonosítható.

A kamerás megfigyeléssel együtt járó adatkezelés vonatkozásában TT Wheels és a hozzá hasonló adatkezelők tekintetében irányadó jogszabály a Rendeleten kívül a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. Törvény (a továbbiakban: Szvtv.). Az Szvtv. 30.§ (2) alapján a kamerarendszer működtetésének tudomásul vételéhez, továbbá a létrejövő képfelvételek, mint személyes adatok kezeléséhez történő önkéntes hozzájárulás az érintett személyek ráutaló magatartásával jön létre. Ráutaló magatartásnak tekintendő különösen, ha az adott területen tartózkodó személy a magánterületen elhelyezett figyelemfelhívó jelzés, ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

A ráutaló magatartással megadott hozzájárulás előfeltételeként TT Wheels telephelyének ajtaján, portálján a kamerás megfigyelésre utaló jelzés (tábla, matrica) kihelyezése történik.

Az adatkezelés célja

A hivatkozott szabályzat alapján a magánterület védelme, vagyonvédelmi cél. Ezenkívül további jogszerű adatkezelési cél a jogsértő cselekmények észlelése, megelőzése, továbbá a vásárlók és a munkavállalók életének és testi épségének védelme.

Kezelt adatok köre

A boltok látogatóinak és munkavállalóinak képmása.

Az adatkezelés időtartama

A felvétel rögzítésétől számított 3 munkanap, jelentős értékű (5 millió forint feletti) pénz védelme érdekében legfeljebb 30 nap.

Kapcsolódó informatikai rendszerek

A kamerafelvételek a telephelyen belül elhelyezett, adattárolón és / vagy adattárolón kerülnek tárolásra.

4.1.2 Vásárlással kapcsolatos adatkezelés
4.1.2.1        Vásárlás, megrendelés
Az adatkezelés rövid leírása:

TT Wheels üzletekben történő vásárlás esetén az ügyfél a kiválasztott termékeket helyben megvásárolja, vagy – ha a termék nincs készleten – megrendelést adhat le rá.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, illetve a szerződés megkötése érdekében az érintett kérésére történő lépések azonosíthatók.

Az adatkezelés célja

Az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése (a termék átadása, a vételár kifizetése), amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, lakcím, elérhetőségi adatok (telefonszám, emailcím). Vásárlás időpontja. Szállítás időpontja. Szállítási cím.

Az adatkezelés időtartama

A szerződésből származó követelések elévüléséig.

4.1.2.2        Számlázás
Az adatkezelés rövid leírása:

Termék vásárlásakor TT Wheels NAV-hoz bekötött online pénztárgépből nyugtát vagy számlázóprogrammal készült gépi számlát állít ki.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség azonosítható. Vonatkozó jogszabály:

– az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 159. § (számlakibocsátási kötelezettség), 169.§ (számla kötelező tartalmi elemei)

– a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166-169 (számviteli bizonylatok, szigorú számadási bizonylat, bizonylatmegőrzési kötelezettség).

Az adatkezelés célja

A gazdasági esemény (termékértékesítés) alátámasztása, tanúsítása, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

A vevő neve és lakcíme. A vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama

A Számviteli tv. rendelkezése alapján a bizonylatmegőrzési kötelezettség 8 év.

4.2   Weboldalon keresztüli vásárlót érintő adatkezelés
4.2.1 Regisztráció
Az adatkezelés rövid leírása:

Amennyiben a Vásárló a webáruházban megrendelést kíván leadni, akkor a vásárlási folyamat 3. pontjában a „Számlázási Adatok” menüpont alatt elérhető regisztrációs adatlapot kell a kitöltési útmutatónak megfelelően kitöltenie. A sikeres regisztrációról a vásárló visszaigazolást kap a regisztráció során megadott email címre. A regisztráció során megadott adatokat TT Wheels az informatikai rendszereibe továbbítja.

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

TT Wheels webáruház ÁSZF: https://zuglogumi.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés azonosítható.

Az adatkezelés célja

A regisztráló személy számára felhasználói fiók létrehozása a webáruházban való vásárlás folyamatának későbbi egyszerűsítése érdekében, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, lakcím, telefonszám, emailcím, felhasználónév, belépési jelszó, regisztráció időpontja.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig, személyes fiók adatainak törléséig.

4.2.2 Vásárlás a webáruházban
Az adatkezelés rövid leírása:

Nem feltétlenül szükséges regisztráció a vásárláshoz. Amennyiben a vásárló nem kíván regisztrálni, úgy a kívánt termék kiválasztását követően, a pénztár oldalon kell megadnia a megrendeléshez szükséges adatokat. A webáruházból történő vásárlás esetén a vevő a megvásárolni kívánt termék és a kapcsolódó szolgáltatás kiválasztása után a számlázási és szállítási adatok megadása után küldi el megrendelését és fizeti ki a terméket. TT Wheels a megrendelés során megadott adatokat az informatikai rendszereibe továbbítja.

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

TT Wheels webáruház ÁSZF: https://zuglogumi.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése azonosítható a távollevők között kötött szerződésekre, ezen belül a kereskedelmi célú internetes honlappal rendelkező vállalkozásokra vonatkozó előírások a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján.

Az adatkezelés célja

A távollevők között kötött szerződés megkötése és teljesítése, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Számlázási és szállítási adatok (név, cím, telefonszám, emailcím), vásárlás időpontja.

Az adatkezelés időtartama

A szerződésből származó követelések elévüléséig.

4.2.3 A 14 napos elállási/felmondási jog gyakorlása
Az adatkezelés rövid leírása:

Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót 14 napos határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. A 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül köteles visszatéríteni a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is, a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon.

A fogyasztó elállási jogát nyilatkozat útján gyakorolhatja. Amennyiben a fogyasztó az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát egyértelműen tartalmazó nyilatkozatát eljuttathatja postán TT Wheels címére, vagy emailben az info@zuglogumi.hu címre, vagy átadhatja személyesen TT Wheels ügyfélszolgálatán.

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

TT Wheels webáruház ÁSZF: https://zuglogumi.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlására vonatkozóan aRendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségazonosítható. Vonatkozó jogszabály: a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet.

Az adatkezelés célja

A jogszabályban biztosított elállási/felmondási jog gyakorlása, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Szerződéskötés időpontja, fogyasztó neve, címe, vásárolt termék azonosításához szükséges adatok.

Az adatkezelés időtartama

Max. 5 évig.

4.3   Marketing tevékenység
4.3.1 Hírlevél
Az adatkezelés rövid leírása:

Hírlevelek küldése TT Wheels részéről az ügyfél előzetes nyilatkozatától függ. Hozzájárulás esetén TT Wheels a feliratkozók számára rendszeresen marketing tartalmú hírlevelet küld. A Hírlevelekben leiratkozási lehetőség is van.

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti, hozzájáruláson alapuló adatkezelés azonosítható. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6.§ (1)-(3) bek. értelmében, ha külön törvény eltérően nem rendelkezik, reklám természetes személynek, mint reklám címzettjének közvetlen megkeresése módszerével (a továbbiakban: közvetlen üzletszerzés), így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján kizárólag akkor közölhető, ha ahhoz a reklám címzettje előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Hozzájáruló nyilatkozat bármely olyan módon tehető, amely tartalmazza a nyilatkozó nevét, illetve – amennyiben a reklám, amelyre a hozzájárulás vonatkozik, csak meghatározott életkorú személyek számára közölhető – születési helyét és idejét, továbbá azoknak a személyes adatoknak a körét, amelyek kezeléséhez a nyilatkozó hozzájárul, valamint a hozzájárulás önkéntes és a megfelelő tájékoztatás birtokában történő kifejezését.

A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben a nyilatkozó részére reklám a továbbiakban nem közölhető.

Az adatkezelés célja

Akereskedelmi ajánlatok eljuttatása az érdeklődők felé, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, email cím. Feliratkozás / leiratkozás időpontja.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulás visszavonásáig (leiratkozásig).

4.4   Jótállási, szavatossági igények intézése jogszabály alapján
Adatkezelés jogalapja

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségteljesítése.

Vonatkozó jogszabályok:

– Ptk. 6:159.§ (Kellékszavatossági jogok) és 6:171. § (Jótállás)

– az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet

– a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet

– az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet

Jogszabályi előírás alapján kezelt adatok köre, az adat megőrzésének időtartama

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá

g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy

az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni

Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

a) a fogyasztó nevét és címét,

b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,

c) a dolog átvételének időpontját, továbbá

d) azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti.

A fent előírtak a szavatossági vagy jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben is teljesíthetők.

A jegyzőkönyvek kötelező tartalmára vonatkozó jogszabályok előírják a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez -ettől függetlenül az adatkezelés jogalapja maga a jogszabály és nem az érintett hozzájárulása, melyet ebben az esetben önkéntesnek sem lehetne tekinteni. Ugyanakkor azon személyes adatok vonatkozásában, melyekről a jogszabály nem rendelkezik, azonban amelyeknek kezelése az igény teljesítése során szükségszerű (pl. kapcsolattartási adatok) az érintett hozzájárulása képezheti az adatkezelés jogalapját.

Az igény teljesítése érdekében szükségszerűen kezelt egyéb adatok vonatkozásában a jogalap a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.

4.5   Vásárlók Könyve, fogyasztóvédelmi ügyek adatkezelése

Az adatkezelés rövid leírása

A fogyasztók jogosultak panaszbejelentéssel élni. A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással.

A Vásárlók Könyvébe a fogyasztó közvetlenül beírhatja a panaszát, javaslatát. A szóban, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a vállalkozásnak jegyzőkönyvet kell felvennie a Fgytv. szerinti tartalommal és a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni. A panaszt 30 napon belül írásban meg kell válaszolni és a választ közölni kell a fogyasztóval. A panaszról felvett jegyzőkönyv, válasz másolati példányát 5 évig meg kell őrizni és be kell mutatni az ellenőrző hatóságoknak. A hatóságok a Vásárlók Könyve bejegyzéseit és a panaszokra írt válaszokat a másodpéldányok alapján 2 évre visszamenőleg vizsgálhatják,

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) a fogyasztó neve, lakcíme,

b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c) a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d) a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,

f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség azonosítható. Vonatkozó jogszabály:

– a fogyasztói panasztétel vonatkozásában: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi XLV. törvény 17/A.§

– a Vásárlók Könyve vonatkozásában: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5.§ (4)-(5) bek. és a rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm.rendelet 25.§

Az adatkezelés célja

A fogyasztók panasztételi jogának biztosítása, amely jogszerű adatkezelési cél.

Kezelt adatok köre

Név, lakcím.

További lehetséges adat: telefonszám, emailcím.

Fogyasztó által önként közölt egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama

Panaszról felvett jegyzőkönyv, válasz másolati példány: 5 évig, Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében 2 évig

5.         A kiszolgálási folyamatot támogató adatkezelések
5.1   Irat- és email adatkezelés

Az adatkezelés rövid leírása

TT Wheels az Ügyfelek által megadott személyes adatokat a szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárában tárolja. A személyes adatok tárolásához TT Wheels más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

TT Wheels megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja minden irat esetében attól függ, hogy a benne található személyes adat kezelésének mi a jogalapja. Azaz az iratkezelés esetén önálló, saját adatkezelési jogalap nem azonosítható.

Az adatkezelés célja

A papíralapú illetve elektronikus dokumentumokban megjelenített információk és adatok megőrzése, elérhetővé tétele további felhasználás céljából.

Kezet adatok köre

A papíralapú és elektronikus iratokban megjelenő személyes adatok.

6.         Honlap látogatót érintő adatkezelés

6.1   Cookie

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookieban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookiek-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések,stb.), illetve a személyes beállításokat. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

 

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

 

6.1.1 Session cookie
A “munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek

a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy

kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó

aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy

hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a

sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.

 

6.1.2 Persistent cookie
A “maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a

számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri

Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó

összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a

felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés

szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárol összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására.

Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja,

vagyis ha valaki nyilvános helyen, pl. netkávézóban, könyvtárban belép egy webáruházba, és

távozáskor nem lép ki onnan, akkor később egy másik személy ugyanezt a számítógépet

használva illetéktelenül is hozzáférhet az adott webáruházhoz az eredeti felhasználó nevében.

 

Az adatkezelés leírása

A honlap látogatói tevékenységre vonatkozó információk személyes adatnak minősülnek, amennyiben azok az érintett személlyel összefüggésbe hozhatók.

6.1.3 A honlap működéséhez elengedhetetlen cookie
Az adatkezelés célja és időtartama:

Honlapunk egy fajta munkamenet sütit használ, melynek feladata az, hogy az Ön által tett lépéseket a látogatás ideje alatt rögzítse, így például rögzítse az Ön által az ajánlatkérés sablonba beírtakat az adott oldalon történő tartózkodás idejére, valamint ugyanígy rögzítse a megtekintet címeket, hogy a visszalépést lehetővé tegye. Az ilyen adatok a honlap elhagyásával törlődnek. Az adatok megadása kötelező, a honlap fent részletezett funkciói e nélkül nem működnek.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő

szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Adatovábbítás nem történik.

 

 

6.1.4 Statsztkai adatokat gyűjtő cookie-k
Három fajta statisztikai cookie-t alkalmazunk. Ezek a cookie-k működésük során figyelik, hogyan

használja Ön a honlapot, mely témákat tekint meg, mire klikkel, hogyan görgeti a honlapot, mely

oldalakat látogat meg. Az információkat azonban kizárólag anonim módon gyűjti. Így megtudhatjuk

például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Ezek a statisztikai adatok segítik továbbá az oldalunk felhasználói igényekhez történő igazítását. A „_ga” kiterjesztésű cookie 2 évig, míg a „_gat” és „_gid” kiterjesztésű cookie-k munkamenet sütik, vagyis a látogatás idejéig küldik a statisztikai adatokat. Az ilyen adatok gyűjtésében a Google Analitics is segít (a „_gat” kiterjesztésű cookie-val).

 

6.1.5. Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban

lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, lehetséges, hogy le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

 

Kapcsolódó szabályzat, tájékoztató

TT Wheels webáruház ÁSZF: https://zuglogumi.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapjaként a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása azonosítható.

Kezelt adatok köre

Google Analitics cookie-k

6.2   Automatikusan rögzített adatok

Az adatkezelés rövid leírása

Ha Ön megtekinti a honlapunkat automatikusan rögzítésre kerül az Ön eszközének (pl: laptop, PC,telefon, táblagép) IP címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezen adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

 

Az adatkezelés célja:

 

Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének

ellenőrzése, statisztika készítése és a látogató jogainak védelme. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is. Az adatok megadása kötelező, a honlap megtekintése e nélkül nem lehetséges.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 (harminc) nap.

 

7.         Az érintettek jogai
A Rendelet szóhasználata szerint az „érintett” az a természetes személy, aki közvetlenül vagy közvetett módon azonosítható a rá vonatkozó információ, személyes adat alapján.

TT Wheels adatkezelése tekintetében az ügyfelet, amennyiben „érintett”, az alábbiakban ismertetett jogok illetik meg.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a jogérvényesítésre irányuló kérelem teljesítése előtt TT Wheels-nek kötelessége azonosítani a kérelem benyújtóját (a felhasználói profilhoz tartozó login és jelszó használat alapesetben elegendő lehet az azonosításhoz).

Ha TT Wheels-nek megalapozott kétségei vannak kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

7.1   Tájékoztatás kérés

Az ügyfelet megilleti a jog, hogy a személyes adatai kezelésére, valamint a jogai érvényesítésére vonatkozóan tájékoztatást kapjon. Amennyiben ilyen igénye van, kérjük forduljon írásban (emailben) TT Wheels ügyfélszolgálathoz.

TT Wheels a kért információkat a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján, írásban fogja megadni.

TT Wheels a kérelem teljesítését megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy nem áll módjában az ügyfelet azonosítani.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy a tájékoztatás kéréshez való jog a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem terjed ki.

7.2   Hozzáférési jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy TT Wheels-től kérésére visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai,

b) az érintett személyes adatok kategóriái,

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,

e) az ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,

h) a automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az ügyfél jogosult arra, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és észszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát.

A hozzáférési jog biztosításának gyakorlata TT Wheels-nál

Az ügyfél ezirányú kérésére TT Wheels rendelkezésére bocsátja az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát. Ha az ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, vagy ha a személyes adatok kezelése elektronikus úton valósul meg, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az ügyfél kifejezetten másként kéri.

TT Wheels az ügyfél kérelmére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül válaszol, és amennyiben bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt.

A személyes adatok másolata iránti kérelem teljesítése alapesetben díjmentesen történik. TT Wheels az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel az egynél több példányszámban igényelt másolatokért, illetve abban az esetben, ha az adatigénylés ügyfél által igényelt módjánál egyszerűbb, gyorsabb, költséghatékonyabb mód is elérhető lenne.

7.3   Helyesbítéshez való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy kérésére TT Wheels indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az ügyfélre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Az adatkezelés célját figyelembe véve, ügyfél jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A kiegészítés az ügyfél által tett kiegészítő nyilatkozat útján történhet.

7.4   Törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az ügyfél jogosult arra, hogy kérésére TT Wheels indokolatlan késedelem nélkül törölje az ügyfélre vonatkozó személyes adatokat, TT Wheels pedig köteles arra, hogy az ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az ügyfél a Rendelet vonatkozó rendelkezése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett azért tiltakozik az adatkezelés ellen, mert az közvetlen üzletszerzés érdekében történt (ideértve a profilalkotást is);

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat TT Wheels-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

TT Wheels nem köteles törölni az adatokat, amennyiben az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:

a) az alapjogok gyakorlása céljából (a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából);

b) kötelező adatkezelés esetén (a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából);

d) közérdekből (pl. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést); vagy

e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törléshez való jog nem járhat különösen az ügyfélre vonatkozó olyan személyes adatok törlésével, amelyeket az ügyfél valamely szerződés teljesítése céljából bocsátott rendelkezésre, ha és ameddig a szóban forgó személyes adatokra szükség van az adott szerződés teljesítéséhez.

A törléshez való jog továbbá nem alkalmazható olyan esetben, amikor az adatkezelés időtartamát jogszabály határozza meg, pl. számla esetében, mivel a számlát a jogszabályi előírások alapján 8 évig meg kell őrizni.

HTT Wheels nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az ügyfél kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. A kivételi szabályok ebben az esetben is érvényesek.

7.5   Adatkezelés korlátozásához való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy kérésére TT Wheels korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az ügyfél vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy TT Wheels ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

b) az adatkezelés jogellenes, és az ügyfél ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) TT Wheels-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az ügyfél igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az ügyfél a Rendelet vonatkozó rendelkezése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy TT Wheels mint adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az az ügyfél jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az ügyfél hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

TT Wheels az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az ügyfelet (akinek a kérésére az adatkezelést korlátozták).

7.6   Adatok hordozhatóságához való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy az ügyfélre vonatkozó, az ügyfél által TT Wheels rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt TT Wheels akadályozná, ha:

a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződéses jogalapon alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az ügyfél jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy az adathordozhatóság joga tehát a fenti együttes feltételek fennállása esetén gyakorolható (tehát ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik). Az adathordozhatósághoz való jog tehát pl. a törvényi előírás alapján kezelt adatokra nem terjed ki.

A 29. cikk alapján létrehozott Adatvédelmi Munkacsoport (WP29) iránymutatása értelmében, mivel az adathordozhatóság joga csak az automatizált módon történő adatkezelésekre alkalmazható, így a papír alapú adatkezelésre nem vonatkozik.

7.7   Tiltakozáshoz való jog

Az ügyfél jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak TT Wheels jogos érdekén alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben TT Wheels a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ügyfél érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az ügyfél jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az ügyfélre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik).

Ha az ügyfél tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

A jogok gyakorlásának módja

TT Wheels indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az ügyfelet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról TT Wheels a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az ügyfélet. Ha az ügyfél elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve ha az ügyfél azt másként kéri.

HTT Wheels nem tesz intézkedéseket az ügyfél kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az ügyfelet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az ügyfél panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

TT Wheels a tájékoztatáshoz való jog alapján igényelt információkat és az egyes jogok gyakorlásával összefüggő tájékoztatást és intézkedést alapesetben díjmentesen biztosítja. Ha azonban az ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, TT Wheels, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a)
észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b)
megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyításTT Wheels-t terheli.

8.         Jogorvoslati lehetőségek
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az ügyfél jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban -, ha megítélése szerint az önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az ügyfél jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az ügyfelet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, az ügyfél hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a Rendelet szerinti jogait. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az ön szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

Adatkezelési gyakorlatunkra vonatkozó esetleges panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (röviden: NAIH, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: https://www.naih.hu), vagy bírósághoz fordulhat. A per elbírálása az illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az ügyfél választása szerint – az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt is megindítható.

9.         Adatbiztonsági intézkedések
TT Wheels annak érdekében, hogy biztosítani tudja az ügyféllel kapcsolatos adatok védelmét (különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen), ésszerű védelmi eljárásokat foganatosít.

Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az ügyfél személyes adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az ügyfél információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az ügyfél információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

– jelszavas védelem vagy kódolás használatával, és

– az információkhoz való hozzáférés korlátozásáva (pl. csak azon munkavállalóink férhetnek hozzá az adathoz, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges) és a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközök alkalmazásával megakadályozva illetéktelen személyek hálózati hozzáférését,

– naplózással;

– a szerveren tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá,

– az adatvesztés elkerülése érdekében biztonsági mentés készítésével.

Az adatok és információk megóvásában az ügyfél is segíthet azzal, ha a webáruház regisztrációhoz/bejelentkezéshez használt jelszavát rendszeresen megváltoztatja, továbbá gondoskodik arról, hogy jelszava ne legyen hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

10.    Gyermekek védelme
TT Wheels Szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatok és információk rendelkezésre bocsátásával az ügyfél kijelenti, hogy cselekvőképessége az érintett adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben az ügyfél az adatok és információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban jogilag „cselekvőképtelennek” vagy „korlátozottan cselekvőképesnek” minősül, és önálló nyilatkozatra ezzel kapcsolatban a vonatkozó jogszabályok alapján nem jogosult, az ügyfél köteles a jogszabályban megnevezett harmadik személy (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban megszerezni. Ezzel összefüggésben az ügyfél köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására, TT Wheels -t ezzel összefüggésben semmilyen felelősség nem terheli.

A jognyilatkozatok érvényességének, így a kiskorúak adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás érvényességének szabályozását a Ptk. és a Rendelet tartalmazza. A Ptk. 2:13.§ és 2:14.§ (1) bekezdése értelmében “cselekvőképtelen az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét nem töltötte be. A 14 éven aluli kiskorú jognyilatkozata semmis, nevében a törvényes képviselője járhat el.” A Ptk. 2:11.§ és 2:12. § (1) bekezdése szerint “Korlátozottan cselekvőképes az a kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú nyilatkozatának érvényességéhez – ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik – törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.” A személyes adat hozzájáruláson alapuló kezelése körében a Rendelet szerint “a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.”

Amennyiben észleljük, hogy TT Wheels Szolgáltatásait nyilvánvalóan „cselekvőképtelennek” minősülő személy, így különösen szülői illetve gondviselői engedély nélkül eljáró 16. életévét be nem töltött gyermek kívánja igénybe venni, minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely a gyermek által került a birtokunkba, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra.

Kérjük ügyfeleinket, közöljék velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalják, hogy részünkre gyermek bocsátott rendelkezésre önmagáról személyes adatot, információt a szülője vagy gondviselője engedélye nélkül. Szülők és gondviselők számára javasoljuk, hogy tanítsák meg gyermekeiknek (különösen az internet használata során) személyes adataik biztonságos és felelős kezelését.

11.    Az adatkezelési tájékoztató hatálybalépése, későbbi módosítása
A jelen adatkezelési tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. június 27.

TT Wheels fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül – a módosítás közzétételét követő hatállyal – módosítsa, frissítse. Javasoljuk, hogy rendszeresen látogassa a jelen weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat, frissítéseket. Igény esetén – kérésére – e-mailben is megküldjük önnek a mindenkor hatályos tájékoztatót.